Bun venit la Băile Bálványos, în pen­si­unea Gorgán!

Dacă cutreieri regiunea Băilor Bálványos, crezi că te afli în gră­d­ina lui Dum­nezeu, o grăd­ină fer­me­cată unde găseşti toate mira­colele menite să asig­ure com­for­tul trupu­lui şi sufle­tu­lui. În acest peisaj pitoresc, Pen­si­unea Gor­gan cu ele­ganţa şi com­for­tul ei aparte, întregeşte lin­iştea şi odi­hna ofer­ită de natură. De la Târgu Secui­esc tre­buie să par­curgi doar 20 de kilo­metri ca să ai parte de lin­iştea ofer­ită de pădurile dese, râurile răcoroase şi de aseme­nea să ai parte de com­fort pen­tru revig­o­rarea trupu­lui şi sufle­tu­lui tău.

Păz­i­torii aces­tei gră­dini, sunt dealurile şi pădurile intacte din împre­jurimi. Ne situăm la con­flu­enţa munţilor Bodoc, Ciomad şi a munţilor Turia, la o alti­tu­dine de 770 şi 940 m. Aici poţi inspira aerul oxi­genat, iar drumeţul cura­jos, cu obra­jii îmbu­jo­raţi, poate să urce dealurile abrupte din împre­jurimi. La fiecare pas întâl­nim câte un izvor de apă min­er­ală, ce poate răcori omul obosit. La capă­tul dru­mu­lui ast­fel descris întâl­neşti Pen­si­unea Gorgan.

Pen­tru cel care trăieşte aici, aceste „mărunţişuri” sunt comori obiş­nu­ite, dar pen­tru cei care vin în viz­ită, toate aces­tea sunt o binecu­vântare, o expe­rienţă care încălzeşte trupul şi sufletul.

Pen­si­unea Gor­gan, în armonie cu această regiune sat­is­face toate nevoile unui oaspete. Oaspeţii au posi­bil­i­tatea de a cunoaşte ospi­tal­i­tatea secuiască, iar fap­tul că dru­mul spre inima unui om trece şi prin stomac, vă ispitim cu gus­turile de neui­tat a mâncărurilor secuieşti. Local­nicii con­sid­eră că un păhărel înainte de masă face bine apeti­t­u­lui, lucru de care avem grijă cu cele mai bune şi exclu­siviste pălinci de fructe, iar dacă Dvs. alegeţi alt­fel, vă stăm la dis­poz­iţie cu cele mai fine vin­uri. Camerele noas­tre, dotate cu toate util­ităţile, asig­ură com­fort şi sig­u­ranţă atât pen­tru famili­ile cu copii, cât şi pen­tru grupurile de pri­eteni. Pen­tru cal­marea trupu­lui şi spir­i­t­u­lui nos­tru şi pen­tru recreere, puteţi folosi cam­era noas­tră de sare, sauna uscată şi jacuzzi. Ast­fel epuizat, vei auzi şoaptele de vis ale copacilor.

În acest peisaj nat­ural mirific, ală­turi de com­for­tul unui trai civ­i­lizat, Pen­si­unea Gor­gan te aşteaptă cu toată inima, drag vizitator.


GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro